วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการละครเยาวชนพลังบวก / Schools and University in Youth Drama Plus

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการละครเยาวชนพลังบวก / Schools and University in Youth Drama Plus

(ตามลำดับเวลาของการเข้าร่วม)

รร.เตรียมอุดมศึกษา (ชมรมนิเทศศิลป์)  / 2548
รร.เทพศิรินทร์ / 2549
รร.มัธยมวัดสังเวช / 2550
รร.เซนต์คาเบรียล / 2550
รร.อัสสัมชัญแผนกมัธยม / 2551 
รร.วัดราชาธิวาส / 2551
รร.มัธยมวัดนายโรง /2551
รร.ทิวไผ่งาม / 2551
รร.สวนกุหลาบ / 2551
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / 2551
รร.ทิวไผ่งาม / 2551
รร.มัธยมวัดนายโรง / 2551
รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ / 2552
รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ / 2552
รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ ประสานมิตร / 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชมรม AZZA / 2552
รร.โยธินบูรณะ / 2552
รร.สันติราษฏร์วิทยาลัย / 2552
รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 2552
รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ / 2552
อนุบาลจันทร์เจ้า / 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ชมรมละคร / 2553
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 2553
รร.มักกะสันพิทยาคม / 2553
รร.กรุงเทพคริสเตียน / 2553
รร.ยุวฑูตศึกษา / 2554
ชุมชนแดงบุหงา / 2554
ชุมชนซอยสุเหร่า / 2554
ชุมชนหลังกรมทางหลวง / 2554

What is Youth Drama Plus / ละครเยาวชนพลังยบวก คือ อะไร

ละครเยาวชนพลังบวก / Youth Drama Plus

เป็นโครงการละครสำหรับเยาวชนในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนดำเนินการโดยหน้ากากเปลือยแผนเยาวชน มีเป้าหมายให้เยาวชนได้ใช้กระบวนการละครในการพัฒนา "เชิงบวก" ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น การดำเนินการโครงการละครเยาวชนพลังบวกได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

1. ละครเยาวชนพลังบวกการเรียนรู้ (Youth Drama Learning Plus)
2. ละครเยาวชนพลังบวกจิตอาสา (Youth Drama Volunteer Spirit Plus)
3. ละครเยาวชนพลังบวกการละคร (Youth Drama Theatre Plus)